Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας ιδρύθηκε το 2011 από το τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, της σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεταπτυχιακού επιπέδου φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να θεραπεύσουν σε θέματα που άπτονται του σχεδιασμού, της ερευνητικής διερεύνησης και της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών μάθησης σε περιβάλλοντα τυπικής (π.χ. σχολεία) και μη τυπικής μάθησης (π.χ. μουσεία, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, μάθηση κατά την εργασία). Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις «Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας» αναγνωρίζεται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Εκδηλώσεις