Με την αποφοίτησή τους, αναμένεται ότι οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να κατανοούν εις βάθος τα ακόλουθα θέματα:

 • Βασικούς ανθρώπινους γνωστικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς μάθησης
 • Θεωρίες της Μάθησης και εφαρμογές τους στην πραγματική ζωή
 • Γνωστικές, κοινωνικές και συστημικές προϋποθέσεις και συνέπειες της χρήσης των νέων τεχνολογιών μάθησης και επικοινωνίας
 • Τεχνολογίες αιχμής, ιδιαίτερα όπως αυτές εφαρμόζονται σε θέματα μάθησης
 • Συνεχιζόμενες προσπάθειες για μεταρρύθυμιση της μαθησιακής διαδικασίας
 • Διαδικασίες σχεδιασμού τεχνολογικά-υποστηριζόμενης μάθησης
 • Διαδικασίες σχεδιασμού διαδραστικών πολυμέσων για συγκεκριμένα αντικείμενα
 • Δημοφιλή προγράμματα δημιουργίας πολυμεσικών εφαρμογών.

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας θα αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να:

 • Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά νέες τεχνολογίες για σκοπούς μάθησης και εκπαίδευσης
 • Σχεδιάζουν πολυμεσικές και διαδραστικές τεχνολογικές εφαρμογές με σκοπό τη μάθηση
 • Συμμετέχουν δημιουργικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και εφαρμογής, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση της γνώσης και της καινοτομίας.

Το πρόγραμμα αποτελεί μία καινοτόμο πρωτοβουλία στην Κύπρο, καθώς είναι το πρώτο μεταπτυχιακό του είδους του. Στοχεύει στο να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες ανάγκες εκπαίδευσης σε θέματα νέων τεχνολογιώνμάθησης, ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους μάχιμους εκπαιδευτικούς, σχεδιαστές εκπαιδευτικών λογισμικών, και άτομα που ασχολούνται με την χάραξη πολιτικής επί του θέματος. Αυτή η ανάγκη εμπίπτει στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης ώστε να μπορεί ν’ ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις ανάγκες της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ιδιαίτερα όσον αφορά στην υποστήριξη της ανάπτυξης των γνώσεων και δεξιοτήτων της γενιάς των ψηφιακών αυτόχθονων.