Μαθήματα Φθινοπωρινού Εξαμήνου

Πώς μαθαίνουμε και πότε; Πώς εξηγείται η αποτυχία στη μάθηση και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτή τη διαδικασία; Ποιες γνωστικές διαδικασίες ενεργοποιούνται και πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτές; Το μεταπτυχιακό αυτό μάθημα έχει ως σκοπό τη μελέτη των επικρατέστερων σύγχρονων γνωστικών και κοινωνικών θεωριών μάθησης και τη βαθύτερη κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης της παιδαγωγικής προσέγγισης, των θεωριών μάθησης και των νέων τεχνολογιών μάθησης και επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνει μια κριτική εξέταση των επικρατέστερων θεωριών μάθησης και θα συζητηθούν οι αρχές σχεδιασμού βάση των οποίων οι θεωρίες μάθησης μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη δημιουργία καινοτόμων περιβαλλόντων μάθησης σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα. Θα συζητηθούν επίσης οι τρόποι με τους οποίους η θεωρητική προοπτική του σχεδιαστή μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής.

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό.

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνει επισκόπηση των τεχνολογιών διαδικτύου και θα μελετηθούν θέματα που αφορούν τον διαδικτυακό προγραμματισμό τόσο στο επίπεδο του εξυπηρετητή (server site) όσο και στο επίπεδο του χρήστη (client site). Πιο συγκεκριμένα, θα καλυφθούν θέματα όπως οι αρχές σχεδιασμού ιστοσελίδων, τα επικαλυπτόμενα φύλλα στιλ (cascading styling sheets) και η χρήση των γλωσσών συγγραφής σεναρίων (scripting), σε συνδυασμό με τη διαχείριση βάσεων δεδομένων για τη δημιουργία δυναμικών σελίδων. Ως τελική εργασία οι φοιτητές θα αναπτύξουν μια ιστοσελίδα με τη χρήση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (Content Management Systems – CMS) στην οποία θα συνδυάζουν τις τεχνικές ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου τις οποίες θα έχουν διδαχθεί στο μάθημα.

Υπάρχει η γενικότερη αντίληψη ότι το σχολείο αποτυγχάνει να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να επιβιώσουν στη σύγχρονη κοινωνία. Πολλοί εκπαιδευτικοί βλέπουν τις νέες τεχνολογίες ως μοχλό πίεσης για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Ωστόσο, η απλή πρόσθεση της τεχνολογίας στο αναλυτικό πρόγραμμα έχει μικρή πιθανότητα να προκαλέσει πραγματική αλλαγή. Πώς εξηγούνται προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με τη χρήση τεχνολογιών που ήταν «σύγχρονες» στην κάθε εποχή και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτές τις προσπάθειες; Πώς προσπάθησαν άλλες χώρες να πετύχουν εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις;  Ποια στοιχεία μπορούμε να υιοθετήσουμε από αυτές τις προσπάθειες στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα; Πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί μια επιτυχημένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην κυπριακή εκπαίδευση και πώς οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σε αυτή;  Το μεταπτυχιακό αυτό μάθημα έχει ως σκοπό την εξέταση τοπικών και διεθνών προσπαθειών εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, καθώς επίσης και θεμάτων εκπαιδευτικής πολιτικής και υλοποίησης. Μέσα από τη συγκριτική ανάλυση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών μεταρρύθμισης οι φοιτητές θα ερευνήσουν τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, θα αναλύσουν κριτικά το θεσμό του σχολείου και θα εξετάσουν τις δυνητικές συνέπειες της προσπάθειας για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ειδικά σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες.

Οι υπολογιστές και το διαδίκτυο αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Το περιβάλλον του Διαδικτύου σήμερα, πέρα από τους σταθερούς και φορητούς υπολογιστές περιλαμβάνει και ένα τεράστιο αριθμό από άλλες συσκευές η μορφή των οποίων ποικίλλει: έξυπνα τηλέφωνα, κάμερες για την παρακολούθηση της τροχαίας, αισθητήρες μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, έξυπνοι μετρητές κτλ. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνολογίες που σχετίζονται άμεσα με τα συστήματα κινητού υπολογισμού και δικτύων αισθητήρων και γενικότερα με τις έννοιες “Ubiquitous Computing” και “Internet of Things”. Η αφομοίωση των εννοιών αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από θεωρητικές διαλέξεις και ανάλυση υφιστάμενων εφαρμογών και ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια μεταπτυχιακή εισαγωγή στη μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας. Είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες στο σχεδιασμό και διεκπεραίωση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Το μάθημα περιλαμβάνει ανασκόπηση των βασικών συνθετικών στοιχείων της επιστημονικής μεθόδου, με έμφαση στις διαδικασίες ενοποίησης και λειτουργικότητας, καθώς και στις πιο συνηθισμένες μεθόδους μέτρησης. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης στοιχειώδη μέχρι και μέσου επιπέδου ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων.

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό.

Το μάθημα αυτό καλύπτει νέα αντικείμενα μελέτης και ειδικά ενδιαφέροντα τα οποία ασχολούνται με θέματα που άπτονται στο συνδυασμό της τεχνολογίας, μάθησης και της κοινωνίας. Το μάθημα προσφέρεται σε προαιρετική βάση, δύναται να εστιάζει σε διαφορετικό αντικείμενο κάθε φορά. Η προσφορά του ποικίλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πόρων και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των καθηγητών που θα το προσφέρουν.

Το μάθημα δεν θα προσφέρεται σε τακτική βάση.

Το μάθημα αυτό θα ασχοληθεί με την έννοια της παιχνιδοποίησης και την ενσωμάτωσή της σε περιβάλλοντα μάθησης για κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα. Το μάθημα αυτό έχει ως κύριο στόχο την διερεύνηση των λόγων παιχνιδοποίησης περιβαλλόντων μάθησης και επικοινωνίας και τα χαρακτηριστικά μιας επιτυχούς διαδικασίας παιχνιδοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθούν θέματα ενεργοποίησης κινήτρων, η έννοια της μηχανικής των παιχνιδιών και τρόποι ενσωμάτωσής της στο σχεδιασμό διαδικασιών μάθησης. Μέσα από τα αναγνώσματα, παραδείγματα, αναλύσεις μελετών περίπτωσης και σχεδιαστικών προσπαθειών, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν περιβάλλοντα παιχνιδοποίησης θεωρητικά και πρακτικά.  Στο δεύτερο μισό του μαθήματος οι φοιτητές θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό ενός παιχνιδοποιημένου περιβάλλοντος για μάθηση για κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα, το οποίο θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να εφαρμόσουν και να εμβαθύνουν στις έννοιες της παιχνιδοποιημένης μάθησης.

Από τους κεντρικούς υπολογιστές (mainframes) στις γραφικές διεπαφές (Graphical User Interfaces) και τα έξυπνα τηλέφωνα, η αλληλεπίδρασή μας με τα υπολογιστικά συστήματα έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή στις βασικές αρχές της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή. Θα μελετήσουμε θεωρητικά μοντέλα κατανόησης των γνωστικών λειτουργιών του χρήστη και θα τα εφαρμόσουμε στην ανάλυση υπαρχόντων υπολογιστικών συστημάτων. Θα εμβαθύνουμε σε αρχές και μεθόδους ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού και θα κατανoήσουμε τη σημασία της ευχρηστίας και της εμπειρίας του χρήστης. Τέλος, θα αποκτήσουμε πρακτική εμπειρία στην αξιολόγηση αλληλεπιδραστικών τεχνολογιών μέσω διαφορετικών μεθόδων όπως ερωτηματολόγια, ευρετική αξιολόγηση, γνωστική περιδιάβαση, και την καταγραφή των οφθαλμικών εστιάσεων του χρήστη.

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην προετοιμασία του ερευνητικού σχεδιασμού της μεταπτυχιακής διατριβής, με τελικό αποτέλεσμα την υποβολή της ερευνητικής πρότασης. Η μεταπτυχιακή διατριβή απαιτεί την εκπόνηση έρευνας σε μεγάλη έκταση σε θέμα το οποίο θα συμφωνηθεί με τον επιβλέποντα καθηγητή. Το κείμενο της διατριβής θα συνταχθεί σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες συγγραφής, οι οποίες περιγράφονται στον οδηγό μεταπτυχιακών διατριβών του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Στο μάθημα αυτό συμμετέχουν όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των δύο προγραμμάτων του Τμήματος ΕΣΔ (Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία, Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας) οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης των μεταπτυχιακών διατριβών. Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη: Το πρώτο μέρος προσφέρεται το εαρινό εξάμηνο και εστιάζει στη δημιουργία συναντίληψης σχετικά με τις διαδικασίες και το περιεχόμενο της μεταπτυχιακής διατριβής, στην προετοιμασία του θεωρητικού υπόβαθρου της διατριβής και στον ερευνητικό σχεδιασμό. Το δεύτερο μέρος προσφέρεται το φθινοπωρινό εξάμηνο που ακολουθεί και αφορά στην εκπόνηση, συλλογή, ανάλυση, ερμηνεία και συγγραφή των αποτελεσμάτων της μεταπτυχιακής διατριβής.

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό.

Το μάθημα αυτό απαιτεί την εκπόνηση θεωρητικής ή εφαρμοσμένης έρευνας σε μεγάλη έκταση σε θέμα το οποίο θα συμφωνηθεί με τον επιβλέποντα καθηγητή. Το κείμενο της διατριβής θα συνταχθεί σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες συγγραφής. Η διατριβή ολοκληρώνεται σε τρία στάδια: 1) προετοιμασία και υποβολή λεπτομερούς ερευνητικής πρότασης προς τον επιβλέποντα, 2) υλοποίηση και εκτέλεση της ερευνητικής πρότασης, συγγραφή της διατριβής και υποβολή της στον επιβλέποντα, και 3) δημόσια παρουσίαση της διατριβής και εξέτασή της από ακαδημαϊκή επιτροπή αξιολόγησης. Οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα ΕΣΔ580 σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα (εαρινό και φθινοπωρινό εξάμηνο). Η προετοιμασία της ερευνητικής πρότασης γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος ΕΣΔ580 κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδών, ενώ η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος ΕΣΔ580 κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο σπουδών.

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό. Η Εγγραφή στο ΕΣΔ 580 Διατριβή Μάστερ προϋποθέτει επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ΕΣΔ 560 Σχεδιασμός Έρευνας.

Το μεταπτυχιακό αυτό μάθημα θα εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στην επιστημολογία και μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας, και έχει ως σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση των ποιοτικών μεθόδων έρευνας. Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις θα καλύψουν τις επικρατέστερες ερευνητικές προσεγγίσεις της ποιοτικής μεθοδολογίας στις κοινωνικές επιστήμες, ιδιαίτερα όπως αυτές αφορούν θέματα επικοινωνίας, μάθησης και σπουδών διαδικτύου. Θα συζητηθούν επίσης θέματα ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, δημιουργίας θεωρητικού πλαισίου, ​σχεδιασμού έρευνας, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, ανάπτυξης θεωρίας μέσω της ποιοτικής έρευνας, και ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα εξασκηθούν στην ανάλυση και νοηματοδότηση δεδομένων που θα τους δοθούν, αλλά θα υλοποιήσουν επίσης ερευνητικές εργασίες μικρής έκτασης, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους συλλογής, κωδικοποίησης, και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα κληθούν ν’ αξιολογήσουν κριτικά δημοσιευμένα άρθρα στα δικά τους ερευνητικά πεδία, τα οποία ακολουθούν ποιοτική μεθοδολογία. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει τις αρχές της ποιοτικής έρευνας και τη σχέση της με την ανάπτυξη της θεωρίας και την εφαρμοσμένη έρευνα, και θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μία έρευνα για διερεύνηση ποιοτικών ερωτημάτων.

Στην εργαστηριακή πτυχή του μαθήματος οι φοιτητές θα διδαχθούν δεξιότητες χρήσης λογισμικών πακέτων επεξεργασίας ποιοτικών δεδομένων, μέσω κυρίως του προγράμματος QSR ΝVivo 11.

Το μάθημα προσφέρεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ, στο μεταπτυχιακό (μάστερ) και διδακτορικό επίπεδο, με προτεραιότητα στους φοιτητές του Τμήματος ΕΣΔ και μέγιστο αριθμό φοιτητών τους 15​.

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό περιβαλλόντων μάθησης. Ο σχεδιασμός αφορά στις αποφάσεις που εμπλέκονται σε όλες τις πτυχές της δημιουργίας ενός μαθησιακού και διδακτικού περιβάλλοντος, από το πρώτο σχέδιο μέχρι την πραγματική εφαρμογή. Το μάθημα επικεντρώνεται στο συστηματικό σχεδιασμό και στην παραγωγή ενός αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος μάθησης βασισμένου σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Στο θεωρητικό μέρος θα συζητηθούν διάφορες προσεγγίσεις και μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και θα αναλυθούν οι δεξιότητες και οι τεχνικές που απαιτούνται για την ανάλυση, σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος.  Στο πρακτικό μέρος οι φοιτητές θα κληθούν να εφαρμόσουν μια προσέγγιση εκπαιδευτικού σχεδιασμού αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες μάθησης και επικοινωνίας (π.χ. εφαρμογές Web 2.0). Στο πλαίσιο του μαθήματος θα καλυφθούν επίσης θέματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή και ο ρόλος της τεχνολογίας στην ανάπτυξη νέων γνωστικών και κοινωνικών ρόλων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Το μάθημα αυτό θα ασχοληθεί με τη μελέτη καινοτόμων και αναδυόμενων τεχνολογιών και εφαρμογών. Το μάθημα αυτό έχει ως κύριο στόχο την εξοικείωση αλλά και την κριτική ανάλυση των τρόπων με τους οποίους καινοτόμες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη μαθησιακών και εκπαιδευτικών στόχων σε διάφορα περιβάλλοντα (π.χ., μάθηση εντός και εκτός σχολείου, μάθηση σε οργανισμούς, σχεδιασμός για κοινωνική ανάπτυξη, κ.ά).  Τα ηλεκτρονικά και διαδικτυακά παιχνίδια, εφαρμογές Web 2.0, κινητές συσκευές, διάχυτη υπολογιστική, εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας και τεχνολογίες υποστήριξης συναισθημάτων είναι παραδείγματα τεχνολογιών που θα συζητηθούν στο μάθημα. Θα παρουσιαστούν οι εφαρμογές τέτοιων τεχνολογιών σε διάφορους τομείς  ενώ θα συζητηθούν οι μαθησιακές και επικοινωνιακές δυνατότητες. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν τις τεχνολογίες αυτές τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Μέσα από τη μελέτη δημοσιευμένων ερευνών, προσωπικές εμπειρίες χρήσης, σύγχρονη και ασύγχρονη συζήτηση, και παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών  θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά που δύναται να κρίνουν την επιτυχή αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μάθηση και επικοινωνία.

Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) και τα νεότερα, συμμετοχικά, αλληλεπιδραστικά μέσα παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως σημαντικοί παράγοντες στην ανάπτυξη των παιδιών. Πόσο έγκυροι είναι οι ισχυρισμοί για την επίδραση αυτών των μέσων στην ανάπτυξη των παιδιών; Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι η εξέταση της βιβλιογραφίας με σκοπό την εις βάθος κατανόηση της επίδρασης των νέων μέσων στην ανθρώπινη ανάπτυξη και στις οικογενειακές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Επιπρόσθετα θα δοθούν ευκαιρίες ανάλυσης πρωτογενούς υλικού ώστε οι φοιτητές να έχουν την ευκαιρία ν’ αξιολογήσουν τα μηνύματα που διαβιβάζονται μέσω των νέων μέσων. Στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθεί επίσης η ηθική, ρυθμιστική και σχεδιαστική διάσταση της αλληλεπίδρασης των νέων μέσων με τον άνθρωπο.

Παρόλο που η συνεργασία είναι επιθυμητή και πολύτιμη στη σύγχρονη κοινωνία, ελάχιστα είναι αυτά που γνωρίζουμε για τη διαδικασία της συνεργασίας. Το μάθημα αυτό θα επικεντρωθεί σε θεωρητικά μοντέλα μελέτης της συνεργασίας, με έμφαση στη συνεργατική μάθηση (κατανεμημένη μάθηση, θεωρία δραστηριοτήτων, κ.λπ.). Μέσα από επιστημονικά άρθρα και αυθεντικά σενάρια θα μελετηθούν θέματα όπως η συνεργατική εποικοδόμηση της γνώσης, οι ρόλοι και οι αλληλεπιδράσεις στην ομάδα, οι προϋποθέσεις για αποτελεσματική συνεργασία, οι μεθοδολογίες αξιολόγησης της συνεργασίας, κ.ά. Το δεύτερο μισό του μαθήματος θα επικεντρωθεί στην υποστηριζόμενη από τεχνολογία συνεργατική μάθηση, καθώς και το σχεδιασμό και αξιολόγηση ηλεκτρονικών μαθησιακών περιβαλλόντων για την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης.

Τα τελευταία χρόνια τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της απήχησής τους στο ευρύτερο κοινό και των δυνατοτήτων τους για ενεργοποίηση των κινήτρων για μάθηση. Το μάθημα αυτό θα εξετάσει τα ψηφιακά παιχνίδια ως ένα νέο μέσο επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, διαμόρφωσης ταυτοτήτων και μάθησης. Χρησιμοποιώντας ένα διεπιστημονικό πρίσμα, οι συζητήσεις θα εστιάσουν στη θεωρητική ανάλυση των ψηφιακών παιχνιδιών και θα εξετάσουν την εμπειρική τεκμηρίωση των δυνατοτήτων τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με διάφορα ψηφιακά παιχνίδια τα οποία θα εξετάσουν βάσει σχετικών θεωριών.

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι χρήστες και οργανισμοί αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες που προσφέρουν οι κινητές συσκευές και οι διάφοροι αισθητήρες των οποίων η χρήση και διάδοση αυξάνεται ραγδαία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια αυξητική τάση στην ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών και συστημάτων διάχυτου υπολογισμού σε διάφορους τομείς που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις μεταφορές, την ενέργεια, την υγεία καθώς και την εκπαίδευση. Στόχος του μαθήματος είναι να επεκτείνει τις γνώσεις των φοιτητών που αφορούν τις τεχνολογίες διάχυτου υπολογισμού μέσα από θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές που θα αναδείξουν και τις δυνατότητες που προσφέρουν στους χρήστες τους. Παράλληλα, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τον προγραμματισμό διαφόρων υπολογιστικών συσκευών και αισθητήρων μέσα από τη δημιουργία δικτύων για σκοπούς καταγραφής, μετάδοσης και επεξεργασίας δεδομένων.

Προαπαιτούμενο η επιτυχής ολοκλήρωση του ΕΣΔ530 – Αρχές Διάχυτου Υπολογισμού

Το μάθημα αυτό καλύπτει νέα αντικείμενα μελέτης και ειδικά ενδιαφέροντα τα οποία ασχολούνται με θέματα που άπτονται στο συνδυασμό της τεχνολογίας, μάθησης και της κοινωνίας. Το μάθημα προσφέρεται σε προαιρετική βάση, δύναται να εστιάζει σε διαφορετικό αντικείμενο κάθε φορά. Η προσφορά του ποικίλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πόρων και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των καθηγητών που θα το προσφέρουν. Το μάθημα δεν θα προσφέρεται σε τακτική βάση

Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός: (1) Η κατανόηση των κοινωνικών επιπτώσεων της χρήσης κινητών και φορετών τεχνολογιών, (2) Η μελέτη των κινητών συσκευών ως μεθολογικά εργαλεία στις κοινωνικές επιστήμες και η εξέταση των μεθολογικών ζητημάτων που εγείρονται στις έρευνες αυτές. Μέσω μελέτης πρόσφατων ερευνητικών εργασιών αναλύονται οι επιπτώσεις των κινητών τεχνολογιών σε τρεις διαφορετικούς τομείς: την επικοινωνία, την εκπαίδευση και την προσωπική ανάπτυξη. Εισάγονται μεθοδολογίες πεδίου και αντιπαραβάλλονται με τα εργαστηριακά πειράματα. Οι φοιτητές αποκτούν πρακτική εμπειρία με εργαλεία που υποστηρίζουν τις μελέτες πεδίου μέσω κινητών τεχνολογιών και αναπτύσσουν μία πρόταση ερευνητικής μελέτης σε θέμα του ενδιαφέροντος τους, κατόπιν μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας. Τέλος, εισάγονται μεθοδολογίες σχεδιασμού κινητών τεχνολογιών και οι φοιτητές εργάζονται ομαδικά, επιλέγοντας ένα θέμα του ενδιαφέροντός τους, και μετά τη μελέτη της σχετική βιβλιογραφίας και τον εντοπισμό του προβλήματος, σχεδιάζουν μια τεχνολογική λύση.

Το μάθημα είναι σχεδιασμένο με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με τη μεθοδολογία ποσοτικής ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες και έχει προαπαιτούμενο το εισαγωγικό ΕΣΔ 541/2 (Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας) ή ισοδύναμο μεταπτυχιακό μάθημα. Θα υπάρχει τόσο θεωρητική (μαθηματική) κάλυψη των μεθόδων ανάλυσης όσο και πρακτική εφαρμογή στο SPSS. Το μάθημα καλύπτει τα εξής αντικείμενα: είδη μεταβλητών – επίπεδα μέτρησης, κωδικοποίηση και κατασκευή ποσοτικών δεδομένων, μονομεταβλητή ανάλυση στο δείγμα, στοιχεία πιθανοτήτων, κατανομές, Θεώρημα Κεντρικού Ορίου, εκτίμηση παραμέτρων, λογική του ελέγχου υποθέσεων, λανθάνουσες μεταβλητές, παραγοντική ανάλυση, έλεγχος αξιοπιστίας, συσχέτιση (πίνακες διασταύρωσης, σύγκριση μέσων, ανάλυση διασποράς, γραμμική συσχέτιση), αιτιότητα, στατιστικός έλεγχος, παλινδρόμηση (γραμμική, λογιστική, μετασχηματισμοί, επιλογή μοντέλων), στάθμιση δεδομένων. Έμφαση δίδεται στην ανάλυση παλινδρόμησης.

Το μάθημα προσφέρεται κάθε δεύτερο έτος.

Οι συνεχείς αλλαγές στο χώρο των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας υπεισέρχονται σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής θέτοντας ερωτήματα ως προς τον τρόπο κατανόησης την ανθρώπινης εμπειρίας στα διαμεσολαβημένα επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Τα Παραδοσιακά συγκλίνουν με τα Νέα Μέσα ενώ αναδεικνύεται η έρευνα για τις εφαρμογές όλων των μορφών τεχνολογίας της επικοινωνίας, παραδοσιακών – όπως το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, ο κινηματογράφος, ο τύπος, η μουσική και οι τέχνες – και νέων – όπως τα κοινωνικά Μέσα δικτύωσης, οι τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας, Μέσα επικοινωνίας δι’ εντοπισμού, τεχνολογίες εκπαίδευσης, διαδραστικές πολυμεσικές τεχνολογίες, ψηφιακά παιχνίδια, τεχνολογίες επαυξημένης, εικονικής και υβριδικής πραγματικότητας και τεχνολογίες σχεδιασμού περιβαλλόντων επικοινωνίας. Το ΕΣΔ 813 θα επικεντρωθεί στις θεωρίες σύγκλισης των Μέσων και υπό το συγκεκριμένο πρίσμα θα εξετάσει ζητήματα που αφορούν την υβριδική πολυμεσική πραγματικότητα, τα νέα ακροατήρια, τις επιδράσεις των νέων Μέσων στην ψυχική ζωή του ατόμου, τις τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες και τα δίκτυα. Το συγκεκριμένο πεδίο είναι διεπιστημονικό και ως εκ τούτου θα προσεγγιστεί μέσω των θεωριών της επιστήμης της επικοινωνίας, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας καθώς και της πληροφορικής.
Το μάθημα προσφέρεται κάθε δεύτερο έτος.

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην προετοιμασία του ερευνητικού σχεδιασμού της μεταπτυχιακής διατριβής, με τελικό αποτέλεσμα την υποβολή της ερευνητικής πρότασης. Η μεταπτυχιακή διατριβή απαιτεί την εκπόνηση έρευνας σε μεγάλη έκταση σε θέμα το οποίο θα συμφωνηθεί με τον επιβλέποντα καθηγητή. Το κείμενο της διατριβής θα συνταχθεί σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες συγγραφής, οι οποίες περιγράφονται στον οδηγό μεταπτυχιακών διατριβών του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Στο μάθημα αυτό συμμετέχουν όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των δύο προγραμμάτων του Τμήματος ΕΣΔ (Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία, Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας) οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης των μεταπτυχιακών διατριβών. Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη: Το πρώτο μέρος προσφέρεται το εαρινό εξάμηνο και εστιάζει στη δημιουργία συναντίληψης σχετικά με τις διαδικασίες και το περιεχόμενο της μεταπτυχιακής διατριβής, στην προετοιμασία του θεωρητικού υπόβαθρου της διατριβής και στον ερευνητικό σχεδιασμό. Το δεύτερο μέρος προσφέρεται το φθινοπωρινό εξάμηνο που ακολουθεί και αφορά στην εκπόνηση, συλλογή, ανάλυση, ερμηνεία και συγγραφή των αποτελεσμάτων της μεταπτυχιακής διατριβής.

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό.

Το μάθημα αυτό απαιτεί την εκπόνηση θεωρητικής ή εφαρμοσμένης έρευνας σε μεγάλη έκταση σε θέμα το οποίο θα συμφωνηθεί με τον επιβλέποντα καθηγητή. Το κείμενο της διατριβής θα συνταχθεί σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες συγγραφής. Η διατριβή ολοκληρώνεται σε τρία στάδια: 1) προετοιμασία και υποβολή λεπτομερούς ερευνητικής πρότασης προς τον επιβλέποντα, 2) υλοποίηση και εκτέλεση της ερευνητικής πρότασης, συγγραφή της διατριβής και υποβολή της στον επιβλέποντα, και 3) δημόσια παρουσίαση της διατριβής και εξέτασή της από ακαδημαϊκή επιτροπή αξιολόγησης. Οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα ΕΣΔ580 σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα (εαρινό και φθινοπωρινό εξάμηνο). Η προετοιμασία της ερευνητικής πρότασης γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος ΕΣΔ580 κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδών, ενώ η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος ΕΣΔ580 κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο σπουδών.

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό. Η Εγγραφή στο ΕΣΔ 580 Διατριβή Μάστερ προϋποθέτει επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ΕΣΔ 560 Σχεδιασμός Έρευνας.

Επιλεγόμενα μαθήματα τα οποία προσφέρονται από το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Το μάθημα αυτό θα διερευνήσει τις θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές των δικτυακών κοινοτήτων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων ιστολογίων, wikis, podcasts, φόρουμ και ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Το μάθημα επικεντρώνεται κυρίως στην εις βάθος εξέταση διαφόρων μεθοδολογιών ανάλυσης δικτυακών κοινοτήτων και στην εφαρμογή τους σε σειρά τομέων (εκπαίδευση, εργασία, κοινωνικοποίηση, κ.λπ.). Οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους από το μάθημα για να μελετήσουν ερευνητικά θέματα αιχμής όπως αυτά σχετίζονται με την κοινωνική πτυχή του διαδικτύου και των δικτυακών κοινοτήτων.

Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Απαιτείται προ-έγκριση από το συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Το μάθημα ασχολείται με τη συνεργατική τεχνολογία και συγκεκριμένα τα διάφορα συστήματα και μοντέλα συνεργασίας για εργασία, μάθηση, κοινότητες πρακτικής και δημιουργία γνώσης. Μέσα από τη μελέτη επιστημονικών άρθρων και τη hands-on εμπειρία με διάφορες τεχνολογίες, οι φοιτητές μελετούν θέματα όπως: o ρόλος της τεχνολογίας στην αναδιοργάνωση και ενίσχυση της συνεργασίας, σύγχρονη και ασύγχρονη συνεργασία με ήχο και εικόνα, εικονικά συνεργατικά περιβάλλοντα, συνεργασία στον ίδιο χώρο ή από απόσταση, θέματα σχεδιασμού και αξιολόγησης συνεργατικών συστημάτων, μεθοδολογίες ανάλυσης της συνεργασίας και άλλα.

Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Απαιτείται προ-έγκριση από το συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Σύμφωνα με τους κανόνες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για να προσφερθεί ένα μάθημα χρειάζεται να έχει πέντε, τουλάχιστον, εγγραφές.