Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο στη βάση τριών πυλώνων: 1) Θεωρητική Θεμελίωση, 2) Σχεδιασμός και Νέες Διαδραστικές Τεχνολογίες, και 3) Εφαρμογές.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος στις «Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας» απαιτείται η συμπλήρωση 90 ECTS, συμπεριλαμβανομένης της Διατριβής Μάστερ η οποία λαμβάνει 30 ECTS.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε πλήρη ή μερική βάση φοίτησης και έχει ελάχιστη διάρκεια τρία εξάμηνα και μέγιστη διάρκεια οκτώ εξάμηνα.

Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν συνολικά εννιά μαθήματα. Τα μαθήματα ΕΣΔ501 Θεωρίες Μάθησης και Επικοινωνίας και ΕΣΔ541 Μεθοδολογία Έρευνας είναι υποχρεωτικά κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών από όλους τους φοιτητές. Επιπρόσθετα, για την απόκτηση πτυχίου οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη Διατριβή Μάστερ, η οποία απαιτεί την εγγραφή στα μαθήματα ΕΣΔ560: Σχεδιασμός Έρευνας και ΕΣΔ580: Διατριβή Μάστερ.

Η έναρξη της Διατριβής Μάστερ μπορεί να γίνει μόνο μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του διδακτικού μέρους του προγράμματος ή μετά από έγκριση του Τμήματος.

Στο συνημμένο αρχείο βρίσκονται οι Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακής Διατριβής του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.