Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος “Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας” καταβάλλουν δίδακτρα €4100.

Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά στον Κανόνα Καταβολής Διδάκτρων για Μεταπτυχιακές Σπουδές, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

* Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, οι πιο πάνω τιμές διδάκτρων είναι ήδη κατά 20% μειωμένες, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση.