Υποβολή Aίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων περιγράφεται αναλυτικά σε ανακοίνωση που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στον σύνδεσμο.

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), ενώ στο τελικό στάδιο θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

  • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
  • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
  • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
  • Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (σημ.: για τα αγγλόφωνα προγράμματα απαιτείται πιστοποιητικό επάρκειας μόνο για την αγγλική γλώσσα)*
  • Τυχόν άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα, όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, ψηφιακό έργο, πορτφόλιο κ.ά) σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου.

Αξιολόγηση Αιτήσεων και Εγγραφές

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Τμήματος. Όλοι οι υποψήφιοι ενημερώνονται με επιστολή για την έκβαση της αίτησής τους. Σε όσους προσφέρεται θέση,  ζητείται να δηλώσουν γραπτώς, εντός καθορισμένης προθεσμίας, αν την αποδέχονται. Η κράτηση θέσης προϋποθέτει την καταβολή ποσού ύψους €625 (για τα προγράμματα Μάστερ τα οποία προσφέρονται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου) και €600 (για τα προγράμματα Μάστερ τα οποία προσφέρονται από το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου). Η εγγραφή των νεοεισερχόμενων φοιτητών γίνεται με την υποβολή του Εντύπου Εισδοχής Φοιτητή και των αναγκαίων πιστοποιητικών στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας σε καθορισμένη χρονική περίοδο.

Οι φοιτητές στους οποίους θα προσφερθεί θέση θα κληθούν να παρευρεθούν σε συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης.